Faculty Members

Physical Education and Sport Culture

SANADA Hisashi SAKAI Toshinobu SHIMIZU Satoshi
FUKASAWA Koyo LEE Chanwoo  OHISHI Junko

Sport Management and Policy

KIKU Koichi SAITO Kenji
SHIMIZU Norihiro
   

Physical Education and Sport Education

SAKAIRI Yosuke
SAWAE Yukinori NAKAGOMI Shiro
   

Exercise Life Sciences

SOYA Hideaki
NISHIYASU Takeshi TAKEMASA Tohru
OMI Naomi
OHMORI Hajime MATSUI Takashi
FUJII Naoto    

Health and Human Performance Sciences

ADACHI Kazutaka KIZUKA Tomohiro NABEKURA Yoshiharu
NISHIJIMA Takahiko OKURA Tomohiro TAGAMI Kazumi
NOZU Yuji  ENOMOTO Yasushi  ONO Seiji
KATAOKA Chie

Exercise and Sport Coaching Science

UCHIYAMA Haruki
FUJII Norihisa KOIKE Sekiya
TAKAGI Hideki HOMMA Miwako SENGOKU Yasuo
HONG Sungchan